ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்

Contact

Principal Contact

Dr. B. Ravikumar Ph.D
Editor-in-Chief
Indian Journal of Tamil
Email: editor@ijot.iorpress.org

Support Contact

Editorial Office
IOR PRESS
5/11, Perumal Kovil Street, Naickenpalayam,
Coimbatore-641020
Ph: +91 9791748838
Email: support@iorpress.org