ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்
Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2, Issue 1, Year 2021
Articles

Tamil scholastic commentator Parimelazhagar – A Study

Kayalvizhy M
Department of Tamil, Pachaiyappas College for Women, Kancheepuram-632501, Tamil Nadu, India

Published 2021-02-25Keywords

  • Tamil Literature,
  • Commentator,
  • Tamil Scholar,
  • Technique,
  • Parimelazhagar

Plum Analytics

Abstract

Tamil literature was an ancient one among the world literature. Number of scholars dedicated their contributions to that. Among them were the commentators and they have a pioneer place in it. Parimelazhagar was the most famous critic who enhance the literature. The world famous Thirukkural was well understood with the help of his commentary. He used his broad mind and various techniques in it. He is considered the one among the literation who nourished Tamil literature.

References

  1. Padikkasu Pulaver, (1887). Thondaimandala Chathakkam, Victoria Press, Chennai, India.
  2. Parimanam, A.M., & Balasubramaniyam, K.V., (2007), Paripadal, New Century Book House Pvt ltd, Chennai
  3. Parimelalhagar, (2000) Thirukkural Parimelazhagar Commentory, Saratha Publications, Chennai, India.
  4. Raghava Iyengar, Mu., (1935) Peruntokai, Chenthamil Publications, Madurai, India.