ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்

Contact

B. Ravikumar Ph.D
Editor in Chief- Indian Journal of Tamil
Email: editor@ijot.iorpress.org

Principal Contact

B. Ravikumar Ph.D

Support Contact

Iswarya M
Phone 9791748838